Politika programa Zeleni ključ

POLITIKA PROGRAMA ZELENI KLJUČ

A. Obseg programa
Zeleni ključ je prostovoljni trajnostni znak, ki je namenjen šestim kategorijam turističnih in gostinskih obratov: hotelom in hostlom, kampom in počitniškim parkom, majhnim namestitvenim obratom, konferenčnim centrom, gostinskim obratom in turističnim atrakcijam, ne glede na lokacijo obrata.
Vsaka kategorija ima svojo razlago kriterijev in podrobnejših pojasnil. Postopek za prijavo in postopek dodelitve certifikata je enak za vse obrate. Certifikat je potrebno obnavljati vsakih 12 mesecev, z namenom ohranitve aktivnega statusa v programu Zeleni ključ.
Obrati, ki so pridobili trajnostni certifikat Zeleni ključ, so prikazani na zemljevidu na spletnih straneh: https://www.zelenikljuc.si/nagrajeni-obrati/ ali http://www.greenkey.global/green-key-sites/.
Obrati, ki so pridobili trajnostni znak Zeleni ključ, so dolžni, v aktivnem obdobju, izpolnjevati kriterije skladno s podanimi pojasnili. Obrati so dolžni upoštevati navodila o uporabi CGP programa Zeleni ključ (dokument je v angleškem jeziku, na voljo pri Nacionalni koordinaciji), kjer so opisana navodila o pravilni uporabi logotipa, različnih PR materialov (plaketa, certifikat, zastava in letak) in priporočenega besedila za spletno stran, kjer je opisan program Zeleni ključ. V primeru, da v obratu ne podaljšajo sodelovanja s programom Zeleni ključ, so v obratu dolžni odstraniti vsa sklicevanja na program Zeleni ključ kot tudi PR material.

B. Zeleni ključ je nediskriminatorni program
Zeleni ključ je primeren za vse obrate, ki spadajo v šest kategorij. Zeleni ključ ne diskriminira nobene zainteresirane strani - novih prosilcev ali že sodelujočih obratov, ne glede na lokacijo, velikost ali vrsto obrata, strank, ki obrat obiskujejo ali kontaktne osebe in zaposlenih v obratih (njihov izvor, vera, starost, spol itd.).

C. Zaveza programa Zeleni ključ o nepristranskosti, zaupnosti in objektivnosti
Osebje programa Zeleni ključ, prostovoljci, izvajalci kontrolnih pregledov, člani nacionalne komisije/organizacijskega odbora, predstavniki zunanjih sodelavcev ali katerekoli druge osebe, povezane s programom Zeleni ključ, notranji ali zunanji sodelavci na nacionalni in mednarodni ravni, delujejo nepristransko v zvezi z dejavnostmi programa Zeleni ključ (vključno z odločanjem o potrjevanju certifikatov). Program Zeleni ključ vsem naštetim ne dovoljuje nobenih osebnih, komercialnih, finančnih ali drugih pritiskov, ki bi ogrožali nepristranskost.
Zgoraj omenjene osebe so izjavile, da bodo s programom Zeleni ključ in vsemi vključenimi obrati sodelovale v duhu objektivnosti in z zagotovljeno zaupnostjo.
Program Zeleni ključ lahko zagotovi splošne informacije, ki vključenim obratom omogočajo krepitev svojih trajnostnih ukrepov, razumevanje in izpolnjevanje kriterijev Zelenega ključa, vendar ne more dajati nasvetov, ki bi lahko ogrozili zmožnost opravljanja nepristranskega certificiranja s strani programa Zeleni ključ.
V sporazumu/pogodbi, ki je del prijavnega obrazca, med programom Zeleni ključ in obratom, program Zeleni ključ obvešča vse obrate o svoji zavezanosti k zaupnosti in navede vse podatke o obratih, ki bodo javno objavljeni. V sporazumu/pogodbi bodo navedene tudi obveznosti obrata v primeru pritožbe.

 

NAVODILA ZA OBRATE PO PREJEMU TRAJNOSTNEGA CERTIFIKATA ZELENI KLJUČ
Po pridobitvi trajnostnega certifikata Zeleni ključ, je med veljavnostjo le-tega potrebno:
• postaviti pleksi tablico Zeleni ključ na vidno mesto ob vhodu, na recepciji ali v preddverju obrata (obvezni kriterij 3.1);
• postaviti certifikat Zeleni ključ na vidno mesto na recepciji ali preddverju obrata oz. kjer se zbira največ gostov (obvezni kriterij 3.1);
• gostom omogočiti dostop do natančnih in jasnih informacij o programu Zeleni ključ – letaki programa Zeleni ključ v slovenskem in angleškem jeziku (obvezni kriterij 3.2);
• na spletni strani obrata objaviti natančne in jasne informacije o programu Zeleni ključ – logo Zeleni ključ s povezavo na mednarodno ali nacionalno spletno stran programa Zeleni ključ (obvezni kriterij 3.3).

Priporočamo, da se v obratu na vidno mesto postavi informacije o programu Zeleni ključ TUDI v prostorih namenjenih osebju (garderobe, jedilnice, kadilnice,ipd.). Če v sklopu obrata poslujejo različni poslovni najemniki, morajo biti obveščeni o trajnostnem načinu poslovanja obrata in prejemu trajnostnega certifikata Zeleni ključ (obvezna kriterija 13.1 in 13.3). Vsi obrati, ki prvič pridobijo trajnostni certifikat Zeleni ključ, prejmejo pleksi tablico in certifikat Zeleni ključ. Ob vsakem naslednjem podaljšanju, obrati prejmejo nov certifikat. Vsak obrat, ki je pridobil trajnostni certifikat Zeleni ključ lahko kupi in izobesi tudi zunanjo zastavo programa Zeleni ključ. Vsa sklicevanja glede uporabe imena in logotipa programa Zeleni ključ morajo biti v skladu s smernicami blagovne znamke Zeleni ključ. Za vse podrobnejše informacije pišite na info@zelenikljuc.si.

Če se v obratu, ki mu je bil dodeljen trajnostni certifikat Zeleni ključ, po izteku veljavnosti le-tega odločijo, da sodelovanja ne bodo podaljšali, morajo odstraniti vse oznake programa Zeleni ključ:
• pleksi tablico,
• certifikat,
• zastavo, če jo imajo,
• informativno gradivo o programu Zeleni ključ,
• logotip in povezavo na stran programa Zeleni ključ na spletni strani.

 

OBRAVNAVA IN REŠEVANJE PRITOŽB

A. PRITOŽBE S STRANI OBRATOV
Program Zeleni ključ ima naslednji postopek obravnavanja pritožb za sprejemanje, ocenjevanje in odločanje o pritožbah, ki jih s strani obrata vloži lastnik/uprava proti odločitvi o (ne)dodelitvi trajnostnega certifikata Zeleni ključ:
1. Ko prejme pritožbo zoper odločitve v zvezi z (ne)dodelitvijo trajnostnega certifikata Zeleni ključ, mora nacionalna koordinacija programa Zeleni ključ v dveh tednih potrditi prejem le-te.
2. Najkasneje v šestih tednih po prejemu pritožbe mora nacionalna koordinacija programa Zeleni ključ preučiti njeno vsebino in zbrati vse potrebne informacije. Če gre za pritožbo po opravljenem kontrolnem pregledu v obratu, je potrebno za pojasnila o zadevi vključiti pooblaščenega revizorja, ki je kontrolni pregled opravil. Če tudi komunikacija s pooblaščenim revizorjem vsebine pritožbe ne razjasni v celoti, mora celotno vsebino dokumenta preučiti in zbrati vse potrebne informacije, zunanji neodvisni revizor, ki ni bil vključen v prvotno odločitev, kot sledi:
- Ker nacionalna koordinacija v Sloveniji sodeluje z nacionalno komisijo glede odločitve o (ne)dodelitvi trajnostnega certifikata Zeleni ključ, mora pritožbo obravnavati drugi zunanji neodvisni revizor.
3. Najkasneje v šestih tednih po prejemu pritožbe mora nacionalna koordinacija programa Zeleni ključ obvestiti vlagatelja pritožbe o izidu preiskave in odločitvi v zvezi s pritožbo ter sprejeti vse potrebne ukrepe za reševanje morebitnih vprašanj. O rezultatih preiskave mora biti obveščena nacionalna komisija ali neodvisni revizor, ki je zadolžen za prvotno odločitev.

B. PRITOŽBE PROTI OBRATOM, KI SO PRIDOBILI TRAJNOSTNI CERTIFIKAT ZELENI KLJUČ
Program Zeleni ključ ima naslednji postopek obravnavanja pritožb za sprejemanje, ocenjevanje in odločanje o pritožbah, vloženih proti obratom, ki so pridobili trajnostni certifikat Zeleni ključ:
1. Ko prejme pritožbo glede obrata, ki mu je bil dodeljen trajnostni certifikat Zeleni ključ, mora nacionalna koordinacija programa Zeleni ključ v dveh tednih potrditi prejem pritožbe s strani prijavitelja in ugotoviti, ali je pritožba povezana z (ne)izpolnjevanjem kriterijev programa Zeleni ključ v imenovanem obratu.
2. Najkasneje v šestih tednih po prejemu pritožbe mora nacionalna koordinacija programa Zeleni ključ stopiti v stik z imenovanim obratom proti kateremu je bila podana pritožba. Preučiti mora vsebino pritožbe in zbrati vse potrebne informacije.
3. Najkasneje v šestih tednih po prejemu pritožbe mora nacionalna koordinacija programa Zeleni ključ obvestiti prijavitelja in imenovani obrat o izidu preiskave in odločitvi v zvezi s pritožbo ter sprejeti vse potrebne ukrepe za reševanje morebitnih vprašanj.

C. PRITOŽBE GLEDE DELOVANJA NACIONALNE KOORDINACIJE PROGRAMA 
Program Zeleni ključ ima naslednji postopek obravnavanja pritožb za sprejemanje, ocenjevanje in odločanje o pritožbah, vloženih zoper program Zeleni ključ ali nacionalne koordinacije programa Zeleni ključ v Sloveniji ali Green Key International:
1. Ko prejme pritožbo zoper program Zeleni ključ ali nacionalne koordinacije programa Zeleni ključ v Sloveniji ali Green Key International, mora prejemnik pritožbe (nacionalna koordinacija ali Green Key International) v roku dveh tednov potrditi prejem pritožbe s strani prijavitelja in ugotoviti ali je pritožba povezana z delom nacionalne koordinacije programa Zeleni ključ v Sloveniji ali Green Key International.
2. Najkasneje v šestih tednih po prejemu pritožbe mora nacionalna koordinacija programa Zeleni ključ v Sloveniji ali Green Key International opraviti preiskavo vsebine pritožbe in zbrati vse potrebne informacije.
3. Najkasneje v šestih tednih po prejemu pritožbe mora nacionalna koordinacija programa Zeleni ključ v Sloveniji ali Green Key International obvestiti prijavitelja o izidu preiskave in odločitvi v zvezi s pritožbo ter sprejeti vse potrebne ukrepe za reševanje morebitnih vprašanj.
Nacionalna koordinacija programa Zeleni ključ v Sloveniji ali Green Key International ne sprejema in upošteva pritožb, ki so bile poslane anonimno. V določenih izjemnih primerih si zadržujemo pravico, da informacij o pritožbi ne bomo posredovali obratu proti kateremu je bila podana pritožba.
Nacionalna koordinacija programa Zeleni ključ bo vse kontaktne podatke obravnavala v skladu z uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Kontaktni podatki bodo izbrisani šest mesecev po zaključku pritožbe.